Městys Vratěnín
městysVratěnín

Boží muka - směr Rancířov

Charakteristika památky: Tvarově renesanční, dobou vzniku však již raně barokní boží muka, zhotovená z mušlového vápence, jsou vročena datací A. D. 1615, umístěnou na zadní straně dříku. Na čtvercovém plintu je osazen kamenný dřík oktogonálního průřezu, ukončený hlavicí s reliéfním dekorem. Hlavice je kryta římsou, na níž je osazena do tří stran otevřená pilířová lucerna krytá vysokou jehlanovou stříškou.

Památková obnova v roce 2020: V roce 2020 byla provedena komplexní restaurátorská obnova. Výchozí stav byl výrazně neuspokojivý, mimo zásadní mechanická poškození, spočívající v neodborném „spojení“ dříve rozlomeného a roztrženého dříku, doplnění lucerny cihelnou dozdívkou, či četnými cementovými vysprávkami, byl celý povrch znečištěn depozity a mikrovegetací. V rámci restaurátorských prací došlo k očištění povrchu a konsolidaci kamene. Jednotlivé uvolněné části byly sestaveny a spojeny, v případě nutnosti i pomocí nerezové armatury. Nevhodné vysprávky byly nahrazeny materiály respektujícími originální kámen – mušlový vápenec. Tvarově byla rehabilitována lucerna a sekundární cihelné dozdívky byly nahrazeny architektonickými prvky z mušlového vápence. Na závěr byl povrch ošetřen sjednocující a ochrannou vrstvou vápenných nátěrů. 

Obci Vratěnín byla z rozpočtu Jihomoravského kraje poskytnuta účelová neinvestiční finanční podpora z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace na realizaci akce "Restaurování kamenných božích muk u Vratěnína při pravé straně silnice směrem na Rancířov", výše dotace 35 000,- Kč. Celkové náklady na akci 93 835,- Kč. Práce provedl Daniel Chadim ze Slavonic.

 

Boží muka

vratěnín v historii

Území po obou stranách dnešní hranice mezi Českou republikou a Rakouskem bylo v roce 1188 přenecháno biskupem z Pasova Theobaldem hrabětem z Bergu s petičním právem nad třemi kostely vsí Waltchirchen (Waldkirchen an der Thaya), Chirchperch (Niklasberg an der Thaya) a Fistriz (Nová Bystřice)“ Wichardu z Wichartslagu z rodu Kueringů. Kuenringové ze Zöbingu-Weikertschlagu byli ministeriálové hrabat z Perneggu-Drossendorfu.

Více z historie