Městys Vratěnín
městysVratěnín

Fara

Fara, Vratěnín č.p. 55 

Budova se náchází v městysi u kostela, jedná se o obdélně zastavěnou jednopatrovou budovu fary, uzavírající východní stranu farského dvora, kratší, štítovou stranou obrácená k jihu, do ulice, na téže (jižní straně) spojena zdí (s prolomenýmprtálem vjedzu) s protilehou patrovou hospodářskou budovou, obrácenou rovněž (slepým) štítem k jihu a uzavírajcící západní část farského dvora. Budova vlastní fary má do ulice (jižní fasáda) 4 okenní osy, ona jsou toliko v 1. patře, pravoúhlá, bez šambrán, mezi druhým a třetím oknem alianční erb s biskupskou mitrou ve vrcholu. Nad římsou pokračuje dvouetážových štít, ve spodní etáži s náznakem redukovaných volut, v horní  etáži s vysokým trojúhelníkovým samostatně ořímsovaným štítem, ve vrcholu a po stranách horní etáže štítu kulové čučky. Ve štítě ve spodní etáži (nad oknem, flankovaným dvěma pilastry) je letopočet 1705. Východní fasáda je nečleněná, s nepravidelně rozmístěnými okenními osami. Uvnitř v přízemí jsou klenby, patra plochostropá a sedlové střechy.

vratěnín v historii

Území po obou stranách dnešní hranice mezi Českou republikou a Rakouskem bylo v roce 1188 přenecháno biskupem z Pasova Theobaldem hrabětem z Bergu s petičním právem nad třemi kostely vsí Waltchirchen (Waldkirchen an der Thaya), Chirchperch (Niklasberg an der Thaya) a Fistriz (Nová Bystřice)“ Wichardu z Wichartslagu z rodu Kueringů. Kuenringové ze Zöbingu-Weikertschlagu byli ministeriálové hrabat z Perneggu-Drossendorfu.

Více z historie